Salgs- og leveringsbetingelser

AH diagnostics A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser - gælder for alle leverancer.

Indhold:
1.   Anvendelsesområde
2.   Tilbud
3.   Mellemsalg
4.   Pris
5.   Betaling
6.   Ejendomsforbehold
7.   Levering
8.   Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret
9.   Emballage
10. Udvalgsvarer
11. Mangler og reklamation
12. Ansvarsbegrænsning
13. Produktansvar
14. Returnering
15. Værneting og lovvalg


1.    Anvendelsesområde
 
1.1  Salgs- og leveringsbetingelserne gælder, med mindre andet er skriftligt aftalt, for alle tilbud, salg og leverancer fra AH diagnostics as, herefter kaldet sælger.

2.    Tilbud

2.1  Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Sælger er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde tilbuddet, og der er først indgået en for sælger bindende aftale, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra sælger. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2.2  Angives tilbuddet at være uforbindende, er bindende aftale for sælger ligeledes først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra sælger.

3.    Mellemsalg

3.1  Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder.

4.    Pris

4.1  Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5.    Betaling

5.1  Betaling skal være sælger i hænde senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2  Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (for­dringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt med­deler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3  Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

6.    Ejendomsforbehold

6.1  Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.

7.    Levering

7.1  Levering sker fra sælgers adresse. Køber bærer risikoen for hændelige skader fra den aftalte afleveringsdag, eller fra det tidspunkt, hvor sælger oplyser køber om, at varen er klar til afhentning/transport. Selvom det aftales, at sælger skal forestå leveringen, bærer køber fortsat samtlige transportrisici m.v. Krav på grund af forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mod sælger. Såfremt køber ikke rettidigt afhenter varen, er sælger berettiget, men ikke forpligtet til, for købers regning og risiko at foretage afsendelse eller opbevaring af varen.

7.2  Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt­telse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en rimelig udskydelse af leveringstiden på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
En forsinkelse med levering i op til 3 måneder som følge af, at varen ikke er leveret fra producenten giver ikke køber ret til gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.3  Såfremt en vare ikke kan skaffes fra producenten, er sælger i enhver henseende berettiget til erstatningsfrit at annullere aftalen, uden at køber i den forbindelse kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende imod sælger. Både køber og sælger har ret til erstatningsfrit at annullere aftalen, såfremt hindringen har varet i mere end 3 måneder fra leveringsdatoen, og varen ikke er afsendt fra producenten.
Såfremt varen er fremsendt fra producenten forinden udløbet af 3-måneders fristen – og annullation dermed ikke er mulig - skal sælger give køber besked herom uden ugrundet ophold. Gør sælger ikke dette vil en annullation fra købers side være berettiget.

8.    Tilbageholdsret, standsningsret og salgsret

8.1  I tilfælde af købers konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at køber må antages at ville være ude af stand til at betale sælgers krav, når det forfalder, har sælger tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod køber, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom sælger ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, medmindre køber straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, sælger måtte have mod køber.
Sælger har ret, men ikke pligt, til at sælge varen for købers regning 15 dage efter, at sælger skriftligt har meddelt køber, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt køber ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen.

9.    Emballage

9.1  AH diagnostics as leverer som udgangspunkt  fragtfrit i Danmark dog med undtagelse af Island, Grønland og Færøerne.

Ved bestilling under 1000,00 Dkr pålægges et ekspeditionsgebyr på 150,00 Dkr pr. ordre.

Gebyr for hastelevering på 500,00 Dkr pr. ordre.

9.2  Emballage tages ikke retur, og køber har ansvaret for bortskaffelse og eventuelle omkostninger forbundet hermed.

10.   Udvalgsvarer

10.1 Varer leveret i udvalg eller udlånte varer tilhører sælger, og skal mærkes på en sådan måde, at dette klart fremgår. Selskabet er berettiget til uden varsel at afhente disse. Kunden er forpligtet til at holde varerne forsikret og for vedligeholdelse af varer i udvalg.

10.2 I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter ved returnering af varer i udvalg vil disse blive udbedret for kundens regning.

11.   Mangler og reklamation

11.1 Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af det købte, herunder for at køber kan opnå de forventede resultater og funktionaliteter, samt at det købte kan fungere i købers eksisterende virksomhed.

11.2 Køber har pligt til straks og senest 14 dage efter modtagelsen af varen at foretage modtagerkontrol, herunder foretage en testning af den modtagne vare.

11.3 Ved temperaturfølsomme varer bærer køber enhver risiko for det købte, som kan henføres til temperaturforhold, med mindre en temperaturmåling foretaget umiddelbart efter levering fastlslår, at varen ikke har været opbevaret som foreskrevet under hele transporten.

Varer der sendes under særlige temperaturforhold mærkes med teksten:
”Temperaturfølsom – skal åbnes straks. Produkterne opbevares ved den anførte temperatur”.

11.4 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan manglen ikke senere gøres gældende.

11.5 Ved mangler har sælger ret, men ikke pligt, til at foretage afhjælpning og/eller omlevering. Sælger vælger frit, hvor afhjælpning/reparation skal ske. Ved reparation skal omkostninger til demontering, transport samt genmontering afholdes af køber. Under eventuel transport og opbevaring bærer køber risikoen for hændelige skader på varen. Såfremt sælger benytter sig af afhjælpningsretten/ombytningsretten, kan køber ikke rejse andre krav mod sælger, herunder krav om erstatning.

11.6 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.5, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12.   Ansvarsbegrænsning

12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 12.3.

13.   Produktansvar

13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14.   Returnering

14.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 20% af fakturaværdien, min. kr. 400,-

15.   Værneting og lovvalg
 
15.1 Tvister som udspringer af nærværende retsforhold, skal anlægges ved byretten i Århus eller ved Vestre Landsret. Danske retsregler finder anvendelse.


Revideret marts 2016